Potentialen för investeringar i råvaror ökar stortEtt globalt ökat behov av handelsvaror har gjort att intresset för investeringar i råvaror som olja, metaller, spannmål och kött ökat efter nära ett årtionde av instabilitet på marknaden. Trenden visar att den ökade produktionen ännu inte möter behovet och råvarupriserna förväntas nu fortsätta att stiga. 

De globala råvarupriserna nådde sin botten i början av 2016 vilket ledde till att många investerare satsade på aktier och obligationer istället för råvaruinvesteringar. Nu kan man dock se att trenden vänt och att råvarorna återigen tagit plats på marknaden med stigande priser. 

– Vi ser ett generellt ökat behov av råvaror när medelklassens konsumtion nu skiftar. Man äter mer kött och konsumerar fler högkvalitetsprodukter än förut. Inte minst ser vi att tillväxten i Kina stimulerar det här behovet och handelskriget vi ser mellan dem och USA och flera andra regioner begränsar tillgången på råvaror och driver upp priserna, säger Michel Salden, portföljförvaltare på Vontobel Asset Management. 


Priserna ökar med sjunkande lager
Produktionen har nu svårt att hålla jämna steg med det ökade behovet av energi, metall, spannmål och kött. Detta är mindre märkbart i Europa men desto mer påtagligt i nya marknader som Turkiet, Brasilien och Argentina. I till exempel Argentina spenderar man allt mer av sin inkomst på råvaror och när efterfrågan ökar ser vi att producenternas lager sjunker snabbt. 

– Detta innebär att spotpriserna på råvarorna skjuter i höjden vilken man kan utnyttja som terminsinvesterare. Du kan uppnå en positiv terminsrullning och sälja dina terminer med kort löptid för ett högre pris än du betalar för nya terminer med längre löptid. 

De stigande räntorna som leds av USAs centralbank bidrar även de till högre råvarupriser. Räntehöjningarna kommer att leda till högre kapitalkostnader för råvaruproducenterna vilket pressar råvarupriserna fortsatt uppåt. 

Olja och metaller särskilt intressant
Råvaror som fortsätter att gynnas av dessa förhållanden är olja och metaller. Åratal av låga priser och minskade investeringar i oljefält har gjort att producenternas lager har nått kritiska nivåer när efterfrågan nu ökar. Även här påverkas spotpriserna då sanktioner mot Iran och oroligheter i Libyen och Venezuela minskar tillgången på olja. Detta skapar möjligheter för terminsinvesterare att få en positiv terminsrullning. 

– I Europa pratar vi mycket om att behovet av el växer men faktum är att oljebehovet växer kraftigt. Många oljebolag har stora kapacitetsproblem och kan inte möta efterfrågan. Utöver oroligheterna och problem i Iran och Venezuela så ser vi att svarstiden hos till exempel skifferolja ligger på runt tre till åtta månader i dagsläget. Oljekonsumtionen kommer inte att avstanna utan nå sin toppnivå innan 2040. 

Behovet av metaller som koppar, zink och nickel ser man också kommer att öka, inte minst på grund av ökningen av elektriska fordon som kräver dessa råvaror. 

– Samma som gäller för olja kan appliceras på metallmarknaden där vi ser allt fler investeringar bli gjorda. Även här ser vi en brist som kommer att medföra att spotpriserna ökar. 

Läs mer om Vontobels råvarufonder.

This document is for information purposes only and nothing contained in this document should constitute a solicitation, or offer, or recommendation, to buy or sell any investment instruments, to effect any transactions, or to conclude any legal act of any kind whatsoever.

Vontobel_RGB_graphite_90px@3x

Vontobel Asset Management är en global och aktiv kapitalförvaltare med flera specialinriktade "boutiquer" och investerings-team i Zürich, New York, Milano och London.

Med hjälp av våra enastående investeringstalanger och en stark prestationskultur drivs alla våra boutiquer mot målet att leverera ett marknadsledande  erbjudande inom sina respektive tillgångsklasser.

Läs mer på: www.vontobel.com


 Vontobels råvarufonder

Råvaror hör hemma i alla diversifierade portföljer

Historiskt sett har råvaror haft en låg korrelation gentemot andra tillgångslag som aktier och obligationer, vilket gör de till ett idealt instrument för diversifierade portföljer.

Vårt fokus på råvaruexpertis innebär att vi har möjlighet att förvalta strategier med olika riskprofiler. Detta innefattar att analysera både de fundamentala och tekniska faktorerna för varje enskild råvara. Vi väljer omsorgsfullt ut de mest lämpliga förfallodagarna och bestämmer viktningen mellan de olika råvarorna.

Vårt mål är att överprestera mot vårt jämförelseindex genom aktiv portföljförvaltning.

Läs mer om våra fonder här.

Redaktionen