qualgrow-headerGlobal aktieexponering: Fokusera på företag och inte på länder

Titta på var ett bolag tjänar sina pengar och inte på var de har sitt huvudkontor. Den filosofin är en bärande del av Vontobel Asset Managements strategi för aktieförvaltning, en strategi som gjort bolaget världsledande på att hitta lönsamma bolag i alla ekonomiska miljöer.

Bland investerare finns det en allmän uppfattning om att ett globalt investeringsperspektiv kan skapa stora fördelar för din portfölj. Det kan ge dig tillgång till marknader som har högre tillväxtpotential och olika ekonomiska drivkrafter samt skapa minskad volatilitet genom en större diversifiering av sektorer och länder. Men eftersom många företag idag får en allt större del av sina intäkter från andra länder än sitt hemland måste investerare också se förbi var företagen är baserade för att verkligen dra nytta av en global exponering.

Ett tydligt exempel på detta är att multinationella företag på utvecklade marknader, exempelvis  MasterCard eller Unilever, blivit allt mer geografiskt diversifierade. Men även företag baserade i tillväxtmarknader kan idag generera en stor del av sin försäljning från utvecklade marknader. Exempelvis kom 53 procent av koreanska Samsungs försäljningsintäkter från USA och Europa under 2016. Intressant nog är Samsung också det största innehavet i MSCI EM-indexet med en vikt på 4,27 procent*.

Läs mer om Vontobel Asset Managements Quality Growth Boutique

Hittar möjligheter i alla ekonomiska miljöer

För den schweiziska kapitalförvaltaren Vontobel Asset Management är denna insikt en viktig del av investeringsstrategin för deras globala aktieförvaltning. Investeringsbesluten i deras Quality Growth Boutique styrs därför inte av övergripande landsbedömningar eller makroekonomiska och politiska förutsättningar. Eftersom bolagen de investerar i ofta är mindre cykliska än marknaden i sin helhet letar de inte heller efter BNP-tillväxt som den primära inkomstkällan. Som ”bottom-up”-investerare söker Vontobel istället efter kraftfulla och begripliga affärsmodeller som är väl positionerade för att leverera stabila och hållbara intäkter genom en strukturell efterfrågan. Kort sagt: bolag som kan prestera väl i alla ekonomiska klimat.

– Världen är i förändring. Var ett företag har sitt huvudkontor blir allt mer överskuggat av varifrån de får sina intäkter och var de ser sin framtid. Vi tror att distinktionen mellan hemmamarknad och utländska marknader börjat bli utdaterad, säger Matthew Benkendorf, kapitalförvaltningschef för Vontobels Quality Growth Boutique.

Ett typexempel på detta tankesätt är företaget Cielo, Brasiliens största leverantör av kortbetalningstjänster. Företaget förmedlar bland annat underhålls- och kontakttjänster mellan kortleverantörer och handlare och sköter dessutom bearbetningen av korttransaktioner i Brasilien.

Enligt Vontobels bedömning finns det en fortsatt stor tillväxtpotential för kortbetalningar i Brasilien. Samtidigt har landet de senaste åren lidit av politisk oro och en ekonomisk nedgång som fått många investerare att överge sina brasilianska innehav. På Vontobel valde man därför att se förbi krisrubrikerna och behålla sina placeringar i Cielo, ett bolag som fortsatt att vara innovativ och investera i sitt varumärke och som visat på växande intäkter, trots svåra förhållanden. Under de senaste tre åren har Cielos vinst per aktie växt med 12,4 procent per år – helt i linje med Vontobels tillväxtförväntningar för bolaget.

Cielo är därmed en tydlig illustration på hur Vontobels Quality Growth Boutique, med 33,2 miljarder dollar under förvaltning, arbetar för att vara ledande på att identifiera lönsamma bolag, oavsett var de har sin hemvist.

– Vi tror att det bästa sättet att nå en långsiktig tillväxt är att investera i högkvalitativa företag med dokumenterad lönsamhet och gynnsamma framtidsutsikter, till attraktiva värderingar. Våra portföljer är därför komponerade med liten hänsyn till traditionella benchmarks och kortsiktiga trender och eftersom bara ett fåtal bolag faktiskt kan leverera dessa kvaliteter brukar våra portföljer också vara ganska koncentrerade, säger Matthew Benkendorf.

Läs mer om Vontobel Asset Managements Quality Growth Boutique

* Källa: FactSet, 31 maj, 2017 (siffran utesluter aktier som saknar rösträtt)

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På Vontobel.com hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Vontobel_RGB_graphite_90px@3x

Vontobel Asset Management är en global och aktiv kapitalförvaltare med flera specialinriktade "boutiquer" och investerings-team i Zürich, New York, Milano och London.

Med hjälp av våra enastående investeringstalanger och en stark prestationskultur drivs alla våra boutiquer mot målet att leverera ett marknadsledande  erbjudande inom sina respektive tillgångsklasser. 

Läs mer på: www.vontobel.com

Matthew-Benkendorf

Matthew Benkendorf, Chief Investment Officer

Vontobel AM Quality Growth Boutique

I över 25 år har vår New York-baserade Quality Growth Boutique byggt ett starkt renommé av att investera i rimligt prissatta och högkvalitativa tillväxtbolag. På så vis har vi kunnat ge våra klienter en konsekvent, attraktiv och långsiktig riskjusterad avkastning. 

Vi är helt dedikerade till att förvalta långa aktieportföljer genom vår investeringsfilosofi om "hög kvalitativ tillväxt till ett rimligt pris" och investerar i bolag som är relativt enkla och stabila till sin natur. 

Omvänt så undviker vi mindre förutsägbara cykliska affärsmodeller som löper större risk för snabba svängningar. Denna boutique har utvecklats till en av de mest respekterade aktiva förvaltarna i världen.  

Läs mer på vontobel.com