Nordenförvaltaren: Läget för industrin är starkare än på väldigt länge

Håkon H. Sætre , förvaltare för Delphi Nordic

När Håkon H. Sætre , förvaltare för Delphi Nordic, summerar börsåret 2017 och blickar framåt mot 2018 ser han goda utsikter för nordiska aktier, inte minst inom industrisektorn. Samtidigt varnar han för att det höga prisläget kan innebära större svängningar än under 2017.

— Att vi ska få ett år till utan några större korrigeringar är mindre sannolikt, säger han.

Trots starka företagsresultat och positiva makrosiffror har utvecklingen på de nordiska börserna varit betydligt trögare under slutet av 2017 än under årets första halva. Enligt Håkon, förvaltare för fonden Delphi Nordic, är en förklaring till de tröga börserna att marknaden redan prisat in den positiva utvecklingen under första halvåret. Den andra förklaringen hittar han i oron på de svenska och norska bostadsmarknaderna.

– Inte helt oväntat har företag med exponering mot bostadsbyggande dragits med av de fallande bostadspriserna. Mer intressant är dock att utvecklingen på bostadsmarknaden också har slagit mot de nordiska bankerna och mot den norska och svenska kronan. I Delphi Nordic har vi inte haft någon direkt exponering mot bostadsbyggande, men fondens exponering mot banksektorn har bidragit negativt under andra halvåret och vi har också minskat den exponeringen kraftigt under perioden, förklarar Håkon. 

Utöver bankaktiernas negativa inverkan har det även funnits tydliga ljuspunkter på de nordiska börserna. Inte minst har stigande råvarupriser givit en rejäl skjuts för Oslobörsen och Delphi Nordic har under hösten ökat sin exponering mot norska aktier kraftigt, på bekostnad av framförallt danska men även finska aktier.

Läs mer om Delphi Nordics investeringsfilosofi här.

Positivt för industrin 

Inför 2018 förväntar sig Håkon att vi kommer se en liknande utveckling som under slutet av 2017. Enligt honom talar det mesta för en fortsatt stark resultatutveckling i företagen men hur länge detta varar och hur mycket som redan är ”inprisat" av marknaden återstår att se.

På grund av detta anser han att läget ser ljust ut för de nordiska börserna men att investerare också bör vara beredda på större svängningar och korrigeringar än under 2017.

– I grund och botten tror vi att perioder med starka trender och god resultatutveckling är bra perioder att exponeras på börsen och att det ofta varar längre än många tror. Men att vi ska få ett år till utan några större korrigeringar är mindre sannolikt.

När det kommer till vilka branscher som kommer prestera bäst under 2018 menar Håkon att detta är mer öppet än på länge. Till viss del tror han att det högre ränteläget i världen kommer gynna finanssektorn och att företag som Storebrand kommer att gå bra. Dessutom förväntar han sig fortsatt höga råvarupriser vilket kan gynna bolag som Boliden med exponering mot zink och koppar.

För industrisektorn menar Håkon att läget ser starkare ut inför 2018 än vad det gjort på väldigt länge. Samtidigt varnar han för att just industrisektorn är högt prissatt vilket försvårar för investerare.

– Företag som Sandvik och Boliden kommer kunna dra nytta av ökande investeringar inom gruvdrift, men de kommer inte utan risk. Ett företag med något lägre risk, men som fortfarande har  en stor uppsida, är ABB. De är av sin natur sencykliska och är exponerade mot megatrender som elbilar och industriautomation. ABB kommer också kunna dra nytta av ökad aktivitet inom olje- och gassektorn. Sist men inte minst kan vi också få ett år där flera defensiva företag går bra i perioder när riskaptiten på marknaden faller. Våra favoriter här är Tryg, Carlsberg och Orkla som alla kommer kunna påverka sin egen resultatutveckling i hög grad under 2018 om de lyckas med egna initiativ.

– De nordiska länderna är väldigt olika till sin karaktär och är alla attraktiva investeringsområden utifrån sina respektive styrkor. Norden bör vara den naturliga hemmamarknaden för svenska investerare. Det ger både god riskspridning och goda avkastningsmöjligheter. 2017 har exempelvis den norska och danska börsen varit lokomotiven, avslutar Håkon. 

Läs mer om Delphi Nordic här.

Presenteras av

 

delphi-logo

Delphi Nordic
Delphi Nordic är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de nordiska börserna.

Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består av 30-40 små, medelstora och stora bolag.

Riskprofil: 5/7

Årlig avgift: 2 %

Avkastning senaste fem åren: 188,5 % (2017-12-18 )

Förvaltare: Håkon H. Sætre (sedan 2017-03-23)

Läs fondens produktblad, faktablad och hållbarhetsprofil.

Läs mer om fonden här
 


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. delphifonder.se hittar du faktablad och prospekt.

Redaktionen