Revolutionerande miljöprodukt förväntas dominera marknaden inom kortCortus Energys patenterade WoodRoll®-process omvandlar biologiskt avfall till förnybar energigas som ersätter fossila bränslen i olika tillämpningar. Bolaget gör nu en nyemission med siktet på en kommersialisering av den miljöriktiga och konkurrenskraftiga energitekniken.

− Vi gläds åt att ha fått in en ny förfrågan kring industriell tillämpning av WoodRoll®. Den skarpa offertförfrågan visar att marknaden börjar bli mogen. Vi har mycket som talar för oss. En unik teknik och en möjlighet att erbjuda industrin omställning till förnybar energi utan att göra avkall på lönsamhet, säger bolagets grundare och VD Rolf Ljunggren.

Starka drivkrafter mot förnybart

Det råder idag bred enighet om att användningen av fossil energi är den främsta orsaken till klimatförändringarna. Drivkrafterna för en övergång till förnybar energi är därför starka. Förgasning av biomassa har av IEA (International Energy Agency) identifierats som en nyckelteknik för att klara den planerade ökningen av förnybar energi- och elproduktion. Energibehovet på den globala marknaden väntas växa årligen med 1,5 procent, men användningen av biobränslen tros öka mer än fyra gånger mellan 2008 och 2035. 

EU:s ambition är att väsentligt öka andelen förnybar el och en rad stödprogram har etablerats på nationell nivå för elproduktion baserad på biobränslen. Av de aktuella länderna har Italien det starkaste stödprogrammet.

20-årigt värmeleveransavtal

Cortus Energy har tecknat ett 20-årigt värmeleveransavtal med ett italienskt växthusföretag om uppförandet av tre stycken WoodRoll®-anläggningar där varje anläggning ska producera mer än 2 MW el och mer än 2,5 MW värme. Bränslet är klipp från vinrankor. Genomförandet är villkorat av att bolaget erhåller finansiering och att anläggningarna godkänns för statligt stöd för förnybar elproduktion. Cortus Energy väntar att beslut om stöd fattas av de regionala italienska myndigheterna i början av 2016.

− Vid en affär skulle den första anläggningen börja leverera el till nätet under 2017 och bli den första referensen för WoodRoll® i kommersiell skala, kommenterar Rolf Ljunggren.

Flera konkurrensfördelar

Med sin patenterade teknik erbjuder Cortus Energy den energiintensiva processindustrin ersättning för fossila bränslen i industriella högtemperaturprocesser. Jämfört med konkurrerande tekniker har tekniken flera viktiga fördelar, exempelvis det höga energiutbytet på över 80 procent och gasens renhet. WoodRoll® är också bränsleflexibel vilket innebär att lågvärdiga förnybara bränslen kan utnyttjas utan att processprestandan kompromissas.

− En uppskalning av WoodRoll®-konceptet kommer att öppna den stora potential som finns inom processindustrin, speciellt för de industrier som omfattas av CO2-handelssystemet. Ett flertal industrier inom stål-, mineral-, pappers- och massaindustrin har visat ett starkt intresse för vår teknik, avslutar Rolf Lunggren. 

Presenteras av
cortus_energy_350x71
Nyemission:

 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 21,4 MSEK

Maximalt antal aktier i emissionen: 107 065 830

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie

Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av fem (5) nya aktier

Sista teckningsdag: 22 juni 2015

Emissionsmemorandum
www.cortus.se eller 
www.mangold.se

Redaktionen