Lundabolaget Cantargias målsökande robotar angriper tumörer på nytt sättAntikroppar som angriper tumörer, likt målsökande robotar, är det allra hetaste inom utvecklingen av nya cancerbehandlingar. Nästa år inleder Lundabolaget Cantargia patientstudier för sin antikropp, CAN04, som man hoppas kan bli ett helt nytt behandlingsalternativ för flera svårbehandlade cancerformer. 

I takt med att vår förståelse kring cancerbiologin ökar uppstår också nya möjligheter att behandla sjukdomen. De senaste åren har exempelvis immunterapi, behandlingar som hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa tumörer, seglat upp som det allra hetaste området. Immunterapi har visat sig kunna både förlänga livet hos cancerpatienter och i vissa fall även kunna bota dem helt från sin sjukdom.

– De senaste åren har  stora framsteg gjorts kring användningen av antikroppar för att behandla cancer. Det har även genererats en ökad kunskap kring hur man kan hjälpa immunförsvaret att angripa cancerceller. Området, som kallas immunonkologi, har blivit väldigt hett och det är i den här fåran vi befinner oss, säger Göran Forsberg vd för det svenska biotechbolaget Cantargia.

Cantargias läkemedelskandidat, CAN04, bygger på upptäckter som forskare vid Lunds Universitet gjort kring leukemiceller. Det forskarna hittade var en unik molekyl, kallad IL1RAP, som fanns på ytan av cancercellerna. Denna molekyl visade sig ha en viktig funktion i cancercellernas utveckling och samtidigt vara ovanlig på vanliga celler. Genom att skapa syntetiska antikroppar, riktade mot IL1RAP, visade forskarna sedan att man kunde hjälpa immunförsvaret att identifiera och döda just dessa cancerceller. Det är denna process som Cantargia nu har tagit patent på och som man hoppas ska leda till nya behandlingsformer för en rad olika cancersjukdomar.

»De senaste åren har  stora framsteg gjorts kring användningen av antikroppar för att behandla cancer«

Läs mer om Cantargias forskning här.

Stora medicinska behov ger stora möjligheter

Cantargias första läkemedelskandidat, CAN04, har i cell- och djurmodeller visat god effekt på olika cancerformer och även de toxikologiska studierna (studierna om säkerhet) ser lovande ut. Målet är att under första halvan av nästa år inleda de första kliniska studierna, inriktade på behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Dessa cancerformer är erkänt svårbehandlade och om CAN04 visar bra resultat i de kliniska studierna – och kan utvecklas till ett nytt behandlingsalternativ – har substansen en stor potential.

– Om man tittar på de tre cancerläkemedel med högst försäljning så är det antikroppar riktade mot andra målmolekyler som är viktiga för cancercellernas utveckling. De säljer för mellan sex och nio miljarder dollar varje år. Det är såklart inte säkert att vi hamnar där, men det är så stor potentialen är, berättar Göran Forsberg.

Att föra ett läkemedel till marknaden innebär dock extremt stora kostnader. Därför har Cantargia som mål att antigen sälja licensen för CAN04, eller hela bolaget, till något av de stora läkemedelsbolagen under utvecklingsfasen.

»Att inleda patientstudier är ett stort steg som är mycket spännande. Förhoppningsvis får vi uppleva att vår behandling gör en skillnad för människor med svåra sjukdomar«

Finansiering av studierna

För Cantargia innebär de stundande kliniska studierna därmed en spännande period. I slutet av september tog bolaget också beslut om att utöka sin första kliniska studie genom att även inkludera kombinationsbehandlingar – där Cantargias läkemedelskandidat kombineras med  standardbehandlingar som redan finns. Målsättningen är att studierna med kombinationsbehandlingar ska snabba på utvecklingen av CAN04 ytterligare.

Därutöver kommer bolaget under nästa år också starta utveckling av en ny antikropp. Även denna antikropp kommer vara inriktad mot målmolekylen IL1RAP, men den kommer att vara optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia siktar på att få fram en sådan antikropp som kan gå in i utvecklingsfas i slutet av 2018 eller början av 2019.

Läs mer om Cantargias utvecklingsstrategi.

För att finansiera utvecklingen av CAN04 och den nya antikroppen planerar Cantargia att ta in nytt kapital. Det kommer dels att ske genom nyttjandet av teckningsoptioner, som kan tillföra cirka 25 MSEK, och dels genom en kapitalisering om cirka 80 MSEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna är nu i oktober och under den förra omgången av teckningsoptioner, i våras, tecknades aktier för drygt 31 miljoner kronor. Göran Forsberg bedömer att intresset kommer vara fortsatt stort när bolaget nu närmar sig kliniska studier.

– Att inleda patientstudier är ett stort steg som är mycket spännande. Förhoppningsvis får vi uppleva att vår behandling gör en skillnad för människor med svåra sjukdomar, säger han.

Se filmen: Så angriper CAN04 tumören

Presenteras av Cantargia AB är ett bioteknikbolag som bildades 2009 för att utveckla en antikroppsbaserad cancerbehandling som har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation.

Bolagets behandling bygger på en upptäckt som gjordes av en forskargrupp vid Lunds universitet. Forskargruppen identifierade ett protein ”IL1RAP”, som förekom på cancerstamceller från patienter med leukemi. Proteinet återfanns dock inte hos normala stamceller i benmärgen.

Cantargia har utvecklat en antikropp, riktad mot IL1RAP, som i prekliniska studier visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.

 

Läs mer om Cantargia här.


Göran Forsberg, vd för Cantargia.

Göran Forsberg, vd för Cantargia.


Nyttjande av teckningsoptioner serie TO 4 

Erbjudandet i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 27 september –18 oktober 2016  

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO 4 teckna en ny aktie i Cantargia till en kurs om 7,60 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Maximalt 2 900 000 aktier.  Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 tillförs Cantargia cirka 22 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer om emissionen här.

Redaktionen