Krönika: Därför skapar jämställdhet en starkare ekonomiHur kommer världen se ut 2096?

Anne Richards, investeringschef på Aberdeen Asset Management, skådar in i framtiden och ser bristande jämlikhet och jämställdhet som ett stort hot mot världsekonomin.

Hur kommer världen att se ut 2096? Det är en sådan fråga man bara kan gissa svaret på. Kommer vi ha flygande bilar? Kommer Mars att vara ett semestermål för de allra rikaste? Kommer Googleglasögon, Appleklockor och iphones vara eftertraktade antikviteter? Kanske Afrika kommer ha gått om Kina som den mest kraftfulla ekonomiska regionen i världen? Med all säkerhet kommer klimatet ha förändrats. En av de tveklöst viktigaste milstolparna kan dock komma att bli 2096, bara fyra år innan det nya århundradets början, eftersom det kan bli den tidpunkt då vi når jämställdhet mellan könen för första gången.

Denna förutsägelse gjordes i januari vid World Economic Forum av Phumzile Mlabo-Ngcuka, chef för UN Women vid lanseringen av kampanjen ”He for She UN Women”, en kampanj som ska uppmuntra män att stödja kvinnors rättigheter. Hon sa: "En flicka född under Davos 2015 kommer att vara 81 år gammal innan hon får uppleva en jämn könsfördelning."

»Att jämna ut spelplanen för människor av olika kön, bakgrund och etnicitet kommer att öka värdet på det ekonomin kan producera«

 

Förhoppningsvis visar sig Mlabo-Ngcukas förutsägelse vara ordentligt fel, och jämställdhet uppnås mycket tidigare. Men för att göra framsteg krävs det handling och syfte, snarare än bara ord. Det här är anledningen till att temat för Internationella kvinnodagen är "Make it Happen".

Att arbeta för jämställdhet och jämlikhet mellan etnicitet, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund för den delen, bör inte vara förbehållet kampanjgrupper, utan en kamp som anammas av flera grupper i samhället, inklusive stater och näringsliv.

 Att öka antalet personer som deltar i en ekonomi gör att ekonomin blir mer produktiv. Att jämna ut spelplanen för människor av olika kön, bakgrund och etnicitet kommer att öka värdet på det ekonomin kan producera. Att få fler i arbete kommer också stärka både pensionssystemen och statens skatteintäkter. Trots det visade OECD nyligen i en rapport att klyftorna i sysselsättning mellan könen är 10 procent eller högre i 15 av G20-länderna.

Vi borde dock göra mer än bara stänga den klyftan. Kvinnor har tenderat att arbeta i mindre produktiva jobb än män: sektorer som hälsovård och utbildning, med en övervikt mot mer administrativa roller och kortare arbetstider. Därför måste vi övervinna medvetna och omedvetna fördomar för att skapa en jämlik tillgång till arbete och jämlika möjligheter till befordran. Enkelt uttryckt så kommer en ökad anställning av fler och bättre lämpade personer vara bra för den totala ekonomin.

 Sett ur ett affärsperspektiv så finns det gott om stöd i forskningen för att blandade grupper fattar bättre beslut. Blandade grupper kan titta på frågor från olika perspektiv och som ett resultat, komma fram till bättre lösningar. Om kulturen inom en verksamhet är sådan att den ignorerar eller nedvärderar bidrag från ena halvan av befolkningen så är det inte sannolikt att man kommer fatta de rätta besluten för att växa och bli framgångsrika. Mångfald bör, i alla dess former ses som en konkurrensfördel snarare än något man checkar av för att vara politiskt korrekt.

Men att öka medvetenheten är en sak, och att verkligen få det att hända en annan. Politiskt inkorrekt beteende bör inte bara ogillas och sedan glömmas bort, utan istället betraktas som ett allvarligt brott. Det måste finnas en förståelse för att kostnaden för verksamheten är stor, och man måste utkräva ansvar. Tonen måste sättas av den högsta ledningen och omfamnas av hela organisationen. Fördelarna med mångfald måste kommuniceras aktivt på företagen. Beteenden som försvårar skapandet av en diversifierad arbetsstyrka bör betraktas som ett försök att underminera verksamheten och dess konkurrenskraft, och bör därför behandlas med stort allvar eftersom resultatet är lägre ekonomisk avkastning och långsammare utveckling.

Det finns mycket att göra, men låt oss "Make it Happen" decennier, snarare än år, innan nästa sekelskifte.

Anne Richards, investeringschef på Aberdeen Asset Management

 

Presenteras av

aam-logo-header

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.

Bolaget bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. Idag har koncernen 33 kontor i 25 länder och över 2700 anställda. Vår affärsidé är att leverera god avkastning till våra kunder för alla tillgångsklasser där vi är aktiva. I Sverige kan vi erbjuda investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom alla våra tillgångsslag, såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.

Aberdeens fonder sälja via distributörer och rådgivare, här kan du läsa hur du kan investera.

Läs även mer om våra fonder på Morningstar

Relaterade artiklar

Riskinformation

Viktig information Upprättad och distribuerad av Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige, med säte Sveavägen 25, 10363 Stockholm. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtiden. Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Allt innehåll på denna kampanjsida är enbart avsett som information och ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning om att handla i någon av de investeringar som nämns här. Aberdeen garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten i informationen och materialet i det här dokumentet och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för fel eller brister i sådan information och material. All forskning eller analyser som används vid framställning av detta dokument har upphandlats av Aberdeen för eget bruk och kan ha handlat om för sina egna behov. De erhållna resultaten görs tillgängliga endast tillfälligtvis och informationen kan inte garanteras dess riktighet. Informationen på denna kampanjsida kan innehålla prognoser eller andra framåtriktade uttalanden om framtida händelser eller framtida resultatet länder, marknader eller företag Dessa uttalanden är endast antaganden och faktiska händelser eller resultat kan komma att skilja sig avsevärt. Läsarna måste göra sin egen bedömning av relevansen, riktigheten och tillförlitligheten i informationen på denna sajt och genomföra sådana oberoende undersökningar som de anser nödvändiga eller lämpliga. Alla bedömningar eller uppskattningar i detta dokument är gjorda på en generell basis och är inte att betrakta som rådgivning till läsaren. Vidare ges ingen garanti och tas inget ansvar för eventuella förluster som uppstår, vare sig direkt eller indirekt som ett resultat av läsaren eller någon person eller grupp av personer som agerar på någon information, bedömning eller uppskattning på denna sajt. Aberdeen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar av all information på denna sajt. Skattebehandling beror på varje investerares individuella förutsättningar och kan komma att ändras i framtiden. Professionell rådgivning bör inhämtas innan några investeringsbeslut. © 2015 Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen