Därför bör du investera i den globala räntemarknadenEtt allt för stort fokus på hemmamarknaden gör att många investerare går miste om intressanta investeringsmöjligheter. Genom att inkludera den globala obligationsmarknaden i din ränteportfölj kan du både sprida dina risker och hitta fler attraktiva investeringar.

I takt med att den globala obligationsmarknaden både växer och blir mer tillgänglig får allt fler upp ögonen för dess potential. Att investera i flera regioner och marknader sprider nämligen inte bara dina risker, du får även tillgång till tusentals nya obligationsemissioner och spännande möjligheter i tillväxtmarknader som kan erbjuda en generösare riskpremie.

Ett vanligt problem är dock att det är svårt för privatpersoner att utvärdera det otroligt stora utbudet. För att förse privatpersoner med en enkel helhetslösning för dessa attraktiva möjligheter erbjuder Aberdeen därför den globala räntefonden Aberdeen Global - Select Credit Bond Fund för den svenska marknaden.

 

 »Denna investeringsmetod bidrar till att skapa en bättre riskdiversifiering och den kan skydda mot nedgångar och kraftiga svängningar på marknaderna, samtidigt  som den ger möjlighet att hitta de mest attraktiva investeringsmöjligheterna över hela världen«

Oliver Boulind, Aberdeen

Vill du veta mer om Aberdeen Asset Management? Läs här.

Erfarenhet är nyckeln

För att kunna hitta rätt bland det enorma utbudet på räntemarknaden förlitar sig Aberdeen på sin globala analytiska kompetens och sin gedigna erfarenhet. Aberdeen har varit verksamma på de globala kreditmarknaderna i 30 år och Aberdeen Global - Select Credit Bond Funds huvudansvariga förvaltare, Oliver Boulind och Rich Smith, har tillsammans 38 års erfarenhet av kapitalförvaltning.

– Fondens investeringsstrategi har en gedigen grund i form av egenhändig fundamental analys. Över 60 professionella ränteförvaltare världen över bidrar till att konstruera portföljen. Samtidigt har fondens förvaltare frihet att sätta samman portföljen baserat på sin egen övertygelse, säger Oliver Boulind på Aberdeen.

Den här erfarenheten spelar en avgörande roll i fondens ambition att hitta de allra bästa investeringarna på räntemarknaden. De första steget i urvalet består i att välja ut de mest attraktiva investeringarna på regional nivå som sedan hamnar i en gemensam global investeringspool. Innehaven i poolen genomgår sedan ytterligare analys och filtreras utifrån förvaltarnas egen uppfattning. På de allra mest attraktiva innehaven genomförs även en scenarioanalys som säkerställer att de kan stå emot tuffa perioder på räntemarknaderna.

– Fondens färdiga portfölj består av de allra bästa idéerna som framkommit under denna omfattande investeringsprocess. Innehaven bevakas dessutom löpande för att säkerställa att portföljen ständigt består av de mest attraktiva möjligheterna, och att de motsvarar fondens strikta riskpolicy. Avkastningen från de enskilda innehaven utgör även en direkt återkoppling till investeringsteamet och säkerställer att portföljen förvaltas i enlighet med andelsägarnas intresse, säger Oliver Boulind.

Styrkan ligger i bredden

Aberdeen Global - Select Credit Bond Fund investerar i både statsobligationer och företagsobligationer med olika kreditvärdighet och från utgivare i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Den spridningen innebär att man som investerare har en bättre riskdiversifiering och blir mindre beroende av den inhemska konjunkturcykeln.

– Fördelarna med att investera i en bred, global räntestrategi är många. Denna investeringsmetod bidrar till att skapa en bättre riskdiversifiering och den kan skydda mot nedgångar och kraftiga svängningar på marknaderna, samtidigt  som den ger möjlighet att hitta de mest attraktiva investeringsmöjligheterna över hela världen, avslutar Oliver Boulind.

Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen Global - Select Credit Bond Funds  kan använda derivat. Detta kan leda till vinster eller förluster som är större än den ursprungliga investerade beloppet.

Vill du veta mer om Aberdeen Asset Management? Läs här.

Presenteras av

aam-logo-header
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.

Bolaget bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. Idag har koncernen 33 kontor i 25 länder och över 2700 anställda. Vår affärsidé är att leverera god avkastning till våra kunder för alla tillgångsklasser där vi är aktiva. I Sverige kan vi erbjuda investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom alla våra tillgångsslag, såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.

Läs mer om Aberdeen Asset Management här.

Relaterade artiklar

Riskinformation

Viktig information Upprättad och distribuerad av Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige, med säte Sveavägen 25, 10363 Stockholm. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtiden. Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Allt innehåll på denna kampanjsida är enbart avsett som information och ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning om att handla i någon av de investeringar som nämns här. Aberdeen garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten i informationen och materialet i det här dokumentet och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för fel eller brister i sådan information och material. All forskning eller analyser som används vid framställning av detta dokument har upphandlats av Aberdeen för eget bruk och kan ha handlat om för sina egna behov. De erhållna resultaten görs tillgängliga endast tillfälligtvis och informationen kan inte garanteras dess riktighet. Informationen på denna kampanjsida kan innehålla prognoser eller andra framåtriktade uttalanden om framtida händelser eller framtida resultatet länder, marknader eller företag Dessa uttalanden är endast antaganden och faktiska händelser eller resultat kan komma att skilja sig avsevärt. Läsarna måste göra sin egen bedömning av relevansen, riktigheten och tillförlitligheten i informationen på denna sajt och genomföra sådana oberoende undersökningar som de anser nödvändiga eller lämpliga. Alla bedömningar eller uppskattningar i detta dokument är gjorda på en generell basis och är inte att betrakta som rådgivning till läsaren. Vidare ges ingen garanti och tas inget ansvar för eventuella förluster som uppstår, vare sig direkt eller indirekt som ett resultat av läsaren eller någon person eller grupp av personer som agerar på någon information, bedömning eller uppskattning på denna sajt. Aberdeen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar av all information på denna sajt. Skattebehandling beror på varje investerares individuella förutsättningar och kan komma att ändras i framtiden. Professionell rådgivning bör inhämtas innan några investeringsbeslut. © 2015 Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen