Hjälp klimatet och tjäna pengar – SolTech ger ut grön obligation med 8,25 % i ränta

2022 när alla anläggningar enligt plan är fullt driftsatta, kommer den kinesiska verksamheten att omsätta cirka 1 miljard kronor varje år.

SolTech Energy-koncernen investerar i, installerar och driver solenergianläggningar i Kina och bidrar därmed till att uppnå de globala miljömålen. Nu kan du investera i deras obligation med en årlig ränta på 8,25 % i 5 år och bidra till den gröna omställningen från kolkraft till solkraft. Kapitalet går till att slutföra redan tecknade affärer där solceller ska installeras på kinesiska fastighetsägares tak som sedan förbinder sig att köpa elen som produceras på 20-åriga kontrakt.  

Klimatet är den största oron
– Svenskarnas största oro, enligt SOM-institutet, är klimatförändringar och miljöförstöring. Det är ett hot som vi varken kan eller vill blunda för längre, utan nu måste vi agera ännu kraftfullare. Svenskarna må vara oroliga men kineserna är otroligt medvetna om klimathotet och miljöförstöringens inverkan på samhället. Om du bor i en stad där du vill ha skyddsmask för att vistas utomhus så blir miljöförstörelsens konsekvenser något väldigt konkret. Nu kan du investera i den förändring som håller på att ske, när vi ställer om till grön energi och bidrar till att bygga en värld som håller i längden, säger Stefan Ölander, vd i moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (Publ).

SolTech Energy handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15 000 aktieägare.

Vill du investera i SolTechs gröna obligation med 8,25% i årsränta? Klicka här

Gigantisk marknad för solenergi i Kina
Högt ställda miljökrav och ett starkt växande energibehov har gjort den kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare och från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas till 2040. Kinas historiska satsningar på framförallt kol som energikälla har tillsammans med det starkt växande energibehovet skapat en stor miljöutmaning som Kina tar på stort allvar. Därför är den kinesiska regeringens ambitioner att bygga ut solenergin mycket omfattande. Experter i marknaden bedömer att Kina kommer att ha cirka 250 gigawatt (GW) installerad solenergi redan 2020, mot drygt 130 GW i dag.

Kontrakt med löpande intäkter under 20–25 år
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25-års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh.

Drygt 52 megawatt redan anslutna till elnätet i Kina
Per 15 augusti 2018, har ASRE 52,21 megawatt (MW) anslutna till elnätet, som redan är intäktgenererande. En ökning med cirka 20 MW sedan i maj månad. Ytterligare 24 MW är kontrakterade men ej påbörjade och 2,73 MW är under byggnation. Därutöver finns en projekt-pipeline på 95 MW som löpande bearbetas. Utöver enskilda kunder som ASRE löpande skriver avtal med så har de strategiska samarbetsavtal med två provinsregeringar motsvarande 150 MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod. Av dessa har endast cirka 1 MW installerats hittills så den absoluta majoriteten av avtalens omfattning kvarstår.
– Det enda som kan hindra tillväxten är om vi inte kan leverera finansiering i rätt takt och målet är att fram till 2021 ha en installerad kapacitet på 605 MW. Från 2022 när anläggningarna är fullt driftsatta kommer vi löpande omsätta cirka 1 miljard SEK per år i vår kinesiska verksamhet, säger Frederic Telander som även är vd för Advanced SolTech Sweden AB (publ), det bolag som emitterar obligationen.

Grön obligation med 8,25 % i ränta
En grön obligation är en investering där pengarna är öronmärkta för ett hållbarhets- eller miljöprojekt. Med 8,25 % i årsränta ger SolTech dig mycket bättre ränta än sparkontot samtidigt som du bidrar till grön omställning och att fossila energikällor som kolkraft byts ut.

Läs mer om obligationen här

Byt ut kol mot solceller och bidra till att hejda klimatförändringarna
– Hjälp oss att installera solenergi i Kina, där efterfrågan på våra tjänster är stor och där varje installation innebär att användningen av kolkraft minskar. Reduceringen av kolkraft leder till lägre utsläpp av koldioxid och 50 000 kronor investerat i vår obligation sparar 5,4 ton CO2 utsläpp per år, avslutar Frederic Telander.

Presenteras av 

INFORMATIONSTRÄFFAR
Välkommen att lyssna på Advanced SolTechs vd, Frederic Telander och SolTechs kinesiska partner ASP:s 
vd Ben Wu berätta om solenergi, 
Kina och obligationen.

Göteborg: 2 oktober kl. 18.00
Malmö: 3 oktober kl. 18.00
Stockholm: 9 oktober kl. 18.00

För anmälan och plats se:
www.advancedsoltech.com eller ring: Advanced SolTech; 08-441 88 40 eller Avanza Bank; 08-409 421 22

Fakta om obligationen
Teckningstid: 24 september–15 oktober 2018
Minsta belopp: 20 000 kronor och 
därefter i poster om 5 000 kronor
Total emissionsvolym: Maximalt 300 MSEK, 150 MSEK med övertilldelsningsrätt om maximalt ytterligare 150 MSEK
Ränta: 8,25 %
Löptid: 5 år
Återbetalning: 8 november 2023
Teckningsanmälan och övrig info: www.advancedsoltech.com eller per telefon: Advanced SolTech; 08-441 88 40, eller Avanza Bank; 08-409 421 22

Redaktionen