Dynamiska räntemöjligheter på tillväxtmarknaderI dagens ekonomiska klimat är låg statsskuld och hög sysselsättningen närmast en dröm för västvärldens finansministrar. Men i många tillväxtländer är denna dröm verklighet, vilket skapar intressanta möjligheter till ränteinvesteringar genom statsobligationer.

Statsobligationer i tillväxtmarknader är en investeringsmöjlighet med goda förutsättningar för avkastning i förhållande till risknivån. Men för att kunna göra en god investering är det idag allt viktigare att kunna analysera varje lands unika förutsättningar snarare än att tala om tillväxtmarknader som en helhet.

Låg skuldsättningsgrad

Sedan finanskrisen är rollerna närmast ombytta när det gäller staternas skuldsättningsgrad ur ett globalt perspektiv. Många utvecklade ekonomier kämpar idag med stora statsskulder medan länder som Mexiko och Indonesien har statsskulder som uppgår till 37 respektive 26 procent av BNP. Ländernas låga skuldsättning understöds också av en yngre demografi än de flesta västländer. Betydligt färre äldre människor kräver statsfinansierad pension och sjukvård vilket håller nere statsskulden.

Strikt penningpolitik ger resultat

En annan faktor som talar för obligationer i tillväxtmarknader är att många länder har genomfört eller håller på att genomföra åtgärder för att minska sina finansiella obalanser. Detta innebär att risken för inställda betalningar i tillväxtländerna framöver är relativt låg. Risken för valutanedskrivningar utgör förstås ett hot mot den här positiva bilden men faktum är att tillväxtländernas valutor generellt sett är mer stabila än tidigare, främst beroende på att centralbankerna tar inflationsbekämpning på större allvar. Att fler länder har en sund och trovärdig penning- och finanspolitik innebär också att fler länder fått kreditbetyget ”investment grade”, vilket ger fler köpare tillgång till världens kreditmarknader.

Det finns så klart exempel på tillväxtländer som inte tar inflationsbekämpningen på tillräckligt allvar eller inte håller en rimlig nivå på sin statsskuld, men tillräckligt många länder har ändå anammat de grundläggande idéer som krävs för att göra investeringar i tillväxtmarknadsobligationer intressanta.

Vilka är riskerna?

Argumenten ovan visar på goda skäl att investera i obligationer i tillväxtmarknader. Men exakt hur goda är de egentligen? Politisk instabilitet påverkar givetvis bedömningen. Ryska obligationer och rubeln har exempelvis fått sig en törn genom konflikten i Ukraina. Samtidigt har andra tillväxtländers obligationsmarknader och valutor inte reagerat märkvärt på denna konflikt. Till skillnad från förr förefaller alltså inte det generella värdet på tillväxtmarknadsobligationer att falla på grund av en kris i ett enskilt land.

Vissa skeptiker hävdar också att investeringar i tillväxtmarknadsobligationer är att likna vid en picknik mitt i en orkan, alltså en god idé men en dålig tidpunkt. De menar att ländernas räntor kommer att öka och valutorna tappa i värde när den amerikanska centralbanken höjer räntan. Det är dock svårt att se att tillväxtekonomier med överskott i sin bytesbalans, som Förenade Arabemiraten eller Venezuela, skulle drabbas på detta sätt eftersom de saknar behov av utländskt kapital. Många andra tillväxtekonomier, Mexiko inräknat, har hållbara och relativt små underskott i sin bytesbalans, även om de till stor del är beroende av att utländska direktinvesteringar håller en stabil nivå.

Långsiktiga utsikter och strategier

De stora skillnader som finns mellan tillväxtländerna understryker behovet av grundlig research för att skilja på bra och dåliga investeringar. Att satsa kortsiktigt på tillväxtmarknadsobligationer baserat vad man tror om den globala ekonomins generella utveckling är alltså inte längre en bra idé eftersom marknaderna idag har stora individuella skillnader och utvecklar sig olika.

Men om nu tillväxtländerna är så olika, borde vi inte undvika att tala om tillväxtmarknader som en enhet överhuvudtaget? Kanske, men tillväxtmarknaderna har i slutändan en mycket viktig gemensam parameter. De är, för det mesta, i stark tillväxt. Denna snabba ekonomiska expansion kommer även fortsättningsvis att ge stöd till deras goda dynamik på skuldsidan – och dessutom öka skattebasen på vilken statsobligationernas kreditvärdighet i slutändan vilar. De har med andra ord tiden på sin sida.

Brett Diment, Head of Emerging Market and Sovereign Debt

Våra EMD-fonder

Aberdeens fonder sälja via distributörer och rådgivare,
här kan du läsa hur du kan investera.

Läs även mer om våra fonder på Morningstar.

Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund
En fond med exponering mot både stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknader utvalda av Aberdeens förvaltare. Av de fyra EMD-fonderna erbjuder den här fonden den bredaste exponeringen och passar dig som vill ha så god riskspridning som möjligt.

Aberdeen Global – Emerging Markets Corporate Bond Fund
Inriktad mot företagsobligationer på tillväxtmarknader ger denna fond en diversifierad exponering för den som är beredd att ta lite högre risk i sina EMD-investeringar. Fonden passar dig som vill dra nytta av den expansiva utvecklingen hos företag på tillväxtmarknaderna.

Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Den här fonden investerar i obligationer i lokal valuta på tillväxtmarknader vilket ökar möjligheterna för våra förvaltare att hitta intressanta obligationer inom ett segment i stark tillväxt. Detta kan innebära högre avkastning men även ett ytterligare riskmoment i förvaltningen.

Aberdeen Asset Management

aam-logo-header
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.

Bolaget bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. Idag har koncernen 33 kontor i 25 länder och över 2700 anställda. Vår affärsidé är att leverera god avkastning till våra kunder för alla tillgångsklasser där vi är aktiva. I Sverige kan vi erbjuda investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom alla våra tillgångsslag, såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.


Riskinformation

Viktig information Upprättad och distribuerad av Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige, med säte Sveavägen 25, 10363 Stockholm. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtiden. Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Allt innehåll på denna kampanjsida är enbart avsett som information och ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning om att handla i någon av de investeringar som nämns här. Aberdeen garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten i informationen och materialet i det här dokumentet och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för fel eller brister i sådan information och material. All forskning eller analyser som används vid framställning av detta dokument har upphandlats av Aberdeen för eget bruk och kan ha handlat om för sina egna behov. De erhållna resultaten görs tillgängliga endast tillfälligtvis och informationen kan inte garanteras dess riktighet. Informationen på denna kampanjsida kan innehålla prognoser eller andra framåtriktade uttalanden om framtida händelser eller framtida resultatet länder, marknader eller företag Dessa uttalanden är endast antaganden och faktiska händelser eller resultat kan komma att skilja sig avsevärt. Läsarna måste göra sin egen bedömning av relevansen, riktigheten och tillförlitligheten i informationen på denna sajt och genomföra sådana oberoende undersökningar som de anser nödvändiga eller lämpliga. Alla bedömningar eller uppskattningar i detta dokument är gjorda på en generell basis och är inte att betrakta som rådgivning till läsaren. Vidare ges ingen garanti och tas inget ansvar för eventuella förluster som uppstår, vare sig direkt eller indirekt som ett resultat av läsaren eller någon person eller grupp av personer som agerar på någon information, bedömning eller uppskattning på denna sajt. Aberdeen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar av all information på denna sajt. Skattebehandling beror på varje investerares individuella förutsättningar och kan komma att ändras i framtiden. Professionell rådgivning bör inhämtas innan några investeringsbeslut. © 2015 Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen