Local currency, hard currency, corporate bonds – vi reder ut EMD-begreppenRäntefonder i tillväxtmarknader blir allt populärare och erbjuder goda investeringsmöjligheter men att hitta rätt investering är inte alltid enkelt. Kristina Najjar Wahlgren, Head of Business Development, Nordic Region hos Aberdeen Asset Management, reder ut de viktigaste begreppen att ha koll på.

Att investera i aktiefonder på tillväxtmarknader är redan väldigt populärt men det kan också vara intressant för investerare att titta närmare på möjligheterna med obligationer på tillväxtmarknaderna genom så kallade Emerging Market Debt eller EMD-fonder. Enligt Kristina Najjar Wahlgren på Aberdeen Asset Management, finns det flera goda skäl att nu intressera sig för EMD-fonder.

– Aberdeen anser att tillväxtmarknader erbjuder några av världens mest dynamiska tillväxtmöjligheter. Goda naturresurser, gynnsam demografi och strukturella förbättringar av möjligheterna till krediter har, tillsammans med både finanspolitiska reformer och företagsreformer, lett till förbättrade ekonomiska grundförutsättningar på dessa marknader, säger hon.

Vad är då skillnaden mellan olika typer av fonder; EMD Local Currency, EMD Hard Currency och EMD Corporate Bonds?

– Lite förenklat kan man prata om tre kategorier inom räntefonder på tillväxtmarknader. Dels statsobligationer från tillväxtekonomier som ges ut i lokal valuta (local currency). Dels statsobligationer från tillväxtmarknader som är utgivna i valutor från utvecklade marknader (hard currency), främst amerikanska dollar och euro. Det tredje alternativet är företagsobligationer (corporate bonds). I likhet med företagsobligationer på utvecklade marknader, är företagsobligationer från tillväxtländer utgivna av börsnoterade företag som vill skaffa kapital både via börs och privata marknader. Dessutom har det på senare år tillkommit flera fonder med Frontier bonds, som då är obligationer från det som kallas nya tillväxtmarknader.

Vad är fördelarna med att investera i olika typer av EMD-fonder?

– För många investerare kan en mixad strategi vara den bästa – investera i hårdvaluta såväl som i lokala valutor och i både statsobligationer och företagsobligationer. Det ger investerare ett brett spektrum av investeringsmöjligheter och en ökad diversifiering som ofta kan leda till god avkastning i förhållande till risknivån.

Våra EMD-fonder

Aberdeens fonder sälja via distributörer och rådgivare,
här kan du läsa hur du kan investera.

Läs även mer om våra fonder på Morningstar.

Aberdeen Global – Select Emerging Markets Bond Fund
En fond med exponering mot både stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknader utvalda av Aberdeens förvaltare. Av de fyra EMD-fonderna erbjuder den här fonden den bredaste exponeringen och passar dig som vill ha så god riskspridning som möjligt.
Aberdeen Global – Emerging Markets Corporate Bond Fund
Inriktad mot företagsobligationer på tillväxtmarknader ger denna fond en diversifierad exponering för den som är beredd att ta lite högre risk i sina EMD-investeringar. Fonden passar dig som vill dra nytta av den expansiva utvecklingen hos företag på tillväxtmarknaderna.
Aberdeen Global – Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Den här fonden investerar i obligationer i lokal valuta på tillväxtmarknader vilket ökar möjligheterna för våra förvaltare att hitta intressanta obligationer inom ett segment i stark tillväxt. Detta kan innebära högre avkastning men även ett ytterligare riskmoment i förvaltningen.

Aberdeen Asset Management

aam-logo-header
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa placeringar för kunders räkning. Kapitalförvaltning är vårt enda fokus.

Bolaget bildades ursprungligen i Aberdeen i Skottland 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991. Idag har koncernen 33 kontor i 25 länder och över 2700 anställda. Vår affärsidé är att leverera god avkastning till våra kunder för alla tillgångsklasser där vi är aktiva. I Sverige kan vi erbjuda investerare ett brett utbud av fondprodukter och mandat inom alla våra tillgångsslag, såsom aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar.


Riskinformation

Viktig information Upprättad och distribuerad av Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige, med säte Sveavägen 25, 10363 Stockholm. Historisk avkastning är inte en vägledning för framtiden. Värdet på investeringarna och inkomsten från dem kan gå ned såväl som upp och investerare kan få tillbaka mindre än det belopp som ursprungligen investerats. Aberdeen tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Allt innehåll på denna kampanjsida är enbart avsett som information och ska inte betraktas som ett erbjudande eller uppmaning om att handla i någon av de investeringar som nämns här. Aberdeen garanterar inte riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten i informationen och materialet i det här dokumentet och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för fel eller brister i sådan information och material. All forskning eller analyser som används vid framställning av detta dokument har upphandlats av Aberdeen för eget bruk och kan ha handlat om för sina egna behov. De erhållna resultaten görs tillgängliga endast tillfälligtvis och informationen kan inte garanteras dess riktighet. Informationen på denna kampanjsida kan innehålla prognoser eller andra framåtriktade uttalanden om framtida händelser eller framtida resultatet länder, marknader eller företag Dessa uttalanden är endast antaganden och faktiska händelser eller resultat kan komma att skilja sig avsevärt. Läsarna måste göra sin egen bedömning av relevansen, riktigheten och tillförlitligheten i informationen på denna sajt och genomföra sådana oberoende undersökningar som de anser nödvändiga eller lämpliga. Alla bedömningar eller uppskattningar i detta dokument är gjorda på en generell basis och är inte att betrakta som rådgivning till läsaren. Vidare ges ingen garanti och tas inget ansvar för eventuella förluster som uppstår, vare sig direkt eller indirekt som ett resultat av läsaren eller någon person eller grupp av personer som agerar på någon information, bedömning eller uppskattning på denna sajt. Aberdeen förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar av all information på denna sajt. Skattebehandling beror på varje investerares individuella förutsättningar och kan komma att ändras i framtiden. Professionell rådgivning bör inhämtas innan några investeringsbeslut. © 2015 Aberdeen Asset Management Ltd, Filial Sverige. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen