Fossilfria indexnära fonder kombinerar det bästa av två världarFör att möta en växande efterfrågan på hållbara fonder lanserar SPP nu en ny typ av aktiefond. Baserat på sin långa erfarenhet av hållbara investeringar har man skapat två fossilfria indexnära fonder som samtidigt styr om dina placerade pengar till bolag med hög hållbarhetsrating. 

– Det som funnits tidigare gällande fossilfria fonder har främst varit smala, aktivt förvaltade fonder eller mer tematiska fonder som exempelvis investerar alla pengar i förnyelsebar energi och som därmed haft en helt annan riskprofil och ett högre pris. Den här typen av bred indexnära exponering som är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier och optimerar på hållbarhet är, så vitt jag vet, vi de första som erbjuder, säger Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand.

Inom SPP/Storebrandkoncernen har hållbara investeringar med god avkastning till låg kostnad, länge varit ett fokus. Redan 1995 startade man ett internt hållbarhetsanalysteam och idag har koncernen en hållbarhetsstandard som alla deras fonder måste följa. I enlighet med denna standard tilldelas alla bolag en hållbarhetsrating och dessutom investerar man inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller som är verksamma inom bland annat tobaks- oljesands- eller kolindustrin.

 

»Vi ser att det blir fler och fler kapitalägare som efterfrågar en bred och diversifierad global exponering som också är fossilfri«

 

                      
  Läs mer om SPPs fossilfria fonder här.

Men i takt med den växande klimatdebatten och kraven på fossilfritt har man på SPP också märkt en ökad efterfrågan på nya typer av hållbara fonder. Både institutionella investerare, offentliga aktörer och privatpersoner söker idag efter fonder som dels avinvesterar ur fossila bolag och som dels styr om investeringarna till bolag som är en del av lösningen på klimatproblemet och som samtidigt är breda och indexnära. 

– Vi ser att det blir fler och fler kapitalägare som efterfrågar en bred och diversifierad global exponering som också är fossilfri, utöver att man tar hänsyn till andra hållbarhetskriterier, säger Henrik Wold Nilsen.

Två fonder

Som svar på denna efterfrågan lanserar SPP nu två fonder. Det är SPP Global Plus; en global, fossilfri och indexnära aktiefond inriktad mot utvecklade marknader och SPP Tillväxtmarknad Plus, som har samma profil men vänder sig mot just tillväxtmarknader.

Båda dessa fonder följer koncernens allmänna hållbarhetsstandard, men avstår dessutom från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sitt index, trots att så många bolag väljs bort, förlitar man sig på en beprövad optimeringsstrategi, som använts inom koncernens övriga indexnära fonder sedan 2005.

 

»Vi har ett väldigt stort fokus på hållbarhet och har haft det länge. På så vis är vi i en väldigt god position att leverera en sådan här produkt«

A          

  Läs mer om SPPs fossilfria fonder här.

I dessa fonder använder man dessutom en strategi där man identifierar bolag med hög hållbarhetsrating, den sätts på varje bolag och är ett resultat av den egna hållbarhetsanalysen. Vid investeringsval mellan olika bolag väljer man bolagen med högst hållbarhetsrating.

På så vis skapar man en fond som har en högre hållbarhetsrating och lägre fossilt avtryck än index, men som ändå följer index väl. Resultatet är två fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier med de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning.

De är framför allt detta som skiljer fonderna åt från det utbud som finns idag. Detta är indexnära fonder som inte bara exkluderar bolag man inte vill investera i, utan styr kapitalet till de bolag som är bäst anpassade till en hållbar utveckling.

– Vi har ett väldigt stort fokus på hållbarhet och har haft det länge. På så vis är vi i en väldigt god position att leverera en sådan här produkt, säger Henrik Wold Nilsen.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SPP Fonders/Storebrands månadsbrev!
Genom vårt månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och om våra fonder direkt till din mail.

Presenteras av

SPPlogga

SPP Global Plus
SPP Global Plus är en fossilfri, indexära global aktiefond som investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna.

Riskprofil: 5/7

Insättningsavgift: Ingen

Uttagsavgift: Ingen

Årlig avgift: 0,41%

Läs mer om SPPs fossilfria fonder och vårt omfattande hållbarhetsarbete på: www.sppfonder.se

Läs faktabladet för SPP Global Plus.

henrik_small

Henrik Wold Nilsen, fondförvaltare på SPP/Storebrand

Läs mer:

april 3, 2016

Grön obligationsfond ger både makt och avkastning till spararna
Grön obligationsfond ger både makt och avkastning till spararna

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen