Fonden Lancelot Camelot värnar om kapitaletKapitalförvaltningen för fonden Lancelot Camelot präglas av ett ”bevara kapital-tänk” och av att med få innehav skapa förutsättningar att kunna överträffa aktiemarknaden. Fondens mål är att väsentligt slå den globala aktiemarkanden och det har den verkligen lyckats med. En genomsnittlig avkastning på hela 15 % per år sedan starten 2003 är mycket bra, hela 5 % bättre än börsen i genomsnitt per år!

– Det är mycket viktigt att bevara kapitalet under en nedgång för att skapa bra avkastning över tiden. Det är enkelt att glömma att ett tapp på 50 procent kräver en uppgång om 100 procent för att vara tillbaka där du började. Sedan skall man självklart vara med på uppgången också men det behöver inte vara till yttersta börstoppen. Det säger Michael Idevall, förvaltare av Lancelot Camelot.

Genom att Lancelot Camelot kan variera sin aktieandel kan fonden just parera börsens svängningar. Aktieandelen kan variera mellan 60 och 120 procent. När andelen understiger 100 % placeras överskottet i likvida medel.

Den andra möjligheten fonden har för att kunna slå marknaden är det koncentrerade innehavet. – Mer eller mindre alla aktiefonder på marknaden har väldigt många innehav (aktier) i sina fonder och blir på så vis väldigt likt aktieindex. De innebär att de inte har någon möjlighet att faktiskt slå marknaden. Vi har endast 10 till 15 bolag och har därmed skapat förutsättningar för att avkasta bättre än aktiemarkanden. Sedan gäller det så klart att välja bra bolag, säger Michael Idevall. Trots att Lancelot Camelot har haft en lägre risk än aktiemarkanden, eftersom den genomsnittliga aktieandelen sedan start har varit lägre än 100 %, har fonden lyckats med att slå aktiemarknaden väsentligt.

–Vi investerar huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida internationella bolag. Investeringsprocessen baseras på en omvärdsanalys som sätter risknivån och därmed andelen aktier. I nästa steg väljs sektorer och därefter företag, som förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Slutligen väljs önskad valutaexponering, säger Michael Idevall.

Lyckad strategi
Fonden Lancelot Camelots investeringsstrategi och duktiga förvaltare innebar bland annat att fonden klarade finanskrisen 2008 mycket bra. Redan kring årsskiftet 2006/2007 började fonden positionera sig för sämre tider, bland annat föranlett av sjunkande fastighetspriser under 2006. När världsindex föll med 2 % under 2007 avkastade Lancelot Camelot 9 %. Och då världsindex under 2008 tappade 34 % och Stockholmsbörsen 42 % klarade sig fonden undan med ett minus på bara 14 %. Sedan lyckades även Lancelot Camelot med att sadla om och var med på uppgången genom att aktieandelen åter ökades i början av 2009. Det året steg fonden med 50 procent, mycket mer än dubbelt så mycket som världsindex.

Lancelot Asset Management

lancelot-logo
Globalfonden Lancelot Camelot förvaltas av Lancelot Asset Management AB
Startdatum: 2003-05-28
Avkastning januari i år: 7,1%, världsindex 3,5%.

Avkastning 2014: 33% världsindex 27%.

Genomsnittlig årsavkastning sedan start:
15 % (jämförelseindex 10 %)

Nuvarande positionering:
Övervägande amerikanska bolag och USA dollarexponering

Förvaltare sedan start: Michael Idevall

Årlig förvaltningsavgift:
1 % i fast avgift, 20 % i rörlig avgift om fonden avkastar bättre än världsindex. High watermark per individ.

Förvaltat kapital: över 2 miljarder

Vill du läsa mer?

Se www.lancelot.se

 


Riskinformation

Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på lancelot.se.

Redaktionen