Svenska ubåtsmotorer revolutionerar solenergin

Gunnar Larsson, vd för Ripasso, på plats på bolagets testanläggning i Sydafrika.

Med hjälp av motorteknologi från ubåtar ska svenska Ripasso Energy lösa solenergins största utmaning – tillförlitligheten. Nu genomför bolaget en nyemission för att finansiera de första kommersiella projekten för sin unika uppfinning.

Solen är på många sätt den ultimata kraftkällan, som alstrar enorma mängder ren och förnybar energi. Dock återstår fortfarande en monumental utmaning för solenergin, nämligen tillgängligheten. Elektriciteten behöver helt enkelt kunna produceras när behovet är som störst och inte bara när solen skiner som mest.

Nu tror sig svenska Ripasso Energy ha lösningen på det här problemet. Genom en exklusiv licens från ubåtstillverkaren Kockums har man nämligen utvecklat en helt ny motortyp: den hybridiserade stirlingmotorn.

– Det unika med vår teknologi är att vi har utvecklat en tillsats som gör att när solen inte lyser så kan vi elda gas eller flytande bränsle för att driva motorn. På det viset kan vi få en garanterad tillgänglighet av elektricitet precis när man behöver den, berättar Gunnar Larsson, vd för Ripasso Energy och tidigare vd för Kockums.

 

»Med vår teknik får man en apparat som säkerställer leveransen samtidigt som kanske hälften av bränslet kan komma från solen istället för exempelvis diesel«

Se videon: Så fungerar Ripassos motor.

Unika fördelar

Stirlingmotorn bygger på ett slutet system, där gas omväxlande värms upp och kyls ned. Skillnaden i temperatur får gasen att expandera och dra ihop sig, vilket sedan driver mekaniken i motorn. På Kockums har man i över 30 år utvecklat den här typen av motorer för ubåtar och är idag världsledande.

När Gunnar Larsson grundade Ripasso Energy 2008 var målet därför att anpassa Kockums välbeprövade motor till att kunna drivas av både solenergi och andra bränslen. På så vis skapade man en solhybrid som utnyttjade solenergin maximalt, upp emot dubbelt så effektivt som konkurrerande tekniker. Samtidigt som man också kan säkerställa elleveransen även när solen inte skiner.

  Vi tror att vår lösning kan passa väldigt bra som en ”stand alone”-lösning för exempelvis gruvor.  Det är en industriell verksamhet där säkerheten i elleverans är väsentlig. Med vår teknik får man en apparat som säkerställer leveransen samtidigt som kanske hälften av bränslet kan komma från solen istället för exempelvis diesel, förklarar Gunnar Larsson.   

De tidigare försök som gjorts med soldrivna stirlingmotorer har dock alla hindrats av höga produktionskostnader. Tillsammans med Sibbhultsverken i Skåne har Ripasso Energy därför arbetat hårt på att sänka kostnaderna. Genom att i hög grad använda sig av standardkomponenter från bilindustrin har man också lyckats få ner kostnaderna till en konkurrenskraftig nivå och dessutom fått en produktion som är enkel att skala upp.

 Läs mer om Ripassos Solhyrid här.

Första kommersiella projekten

Efter åtta år av utveckling närmar sig Ripasso Energy nu också äntligen kommersiell produktion. I våras tecknade man ett första ramavtal med en italiensk partner som planerar att genomföra 16 solhybridsprojekt med Ripassos lösning på Sicilien. Totalt innebär det en produktion av 100 motorer för Ripasso. 

För att finansiera omställningen till serieproduktion genomför Ripasso Energy i oktober även en nyemission. Emissionen, som man hoppas ska ta in 23 miljoner kronor, beskriver Gunnar Larsson som avgörande för bolaget. Ett lyckat genomförande av projekten på Sicilien skulle nämligen ge Ripasso både ett positivt kassaflöde och även fungera som en föregångare till fler och större affärer.

 

»Det finns ingen konkurrent som har samma typ av lösning, som kan åstadkomma den här tillgängligheten och kombinera bränslen med solenergi i samma apparat«

Läs mer om Ripassos Nyemission här.

 

Att framtidspotentialen för tekniken är stor är det heller ingen tvekan om. Solenergi har formligen exploderat de senaste åren och marknaden för endast termisk solkraft är idag 50 miljarder kronor årligen. Att Ripassos teknik erbjuder både högre verkningsgrad och större leveranssäkerhet innebär att man är väl positionerade för att ta marknadsandelar. 

– Det finns ingen konkurrent som har samma typ av lösning, som kan åstadkomma den här tillgängligheten och kombinera bränslen med solenergi i samma apparat, säger Gunnar Larsson.

Presenteras av

 

Nyemissionen i korthet

Omfattning: Lägst 3 750 000 och högst 5 750 000 nyemitterade aktier

Teckningskurs: 4,00 kronor per aktie

Teckningstid: 3 oktober 2016 – 26 oktober 2016

Tilldelning:
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 31 oktober 2016

Betalningsperiod: 31 oktober 2016 – 4 november 2016

Garantier och teckningsförbindelser: Ripasso har erhållit garantiåtaganden om totalt 10 MSEK samt 10 MSEK i teckningsförbindelser som tillsammans motsvarar 87 procent av emissionslikviden.

Emissionsgarantier: 10 mkr garanterat av konsortium

Upptagande till handel: Handel med aktier på NGM Nordic MTF beräknas starta den 28 november 2016, förutsatt att godkännande erhållits.

Läs mer på www.ripasso.com

Vill du veta mer? Ripasso deltar på Aktiespararnas Aktiedagar

26 sept Göteborg

28 sept Malmö

17 okt Falköping

24 okt Stockholm

Redaktionen