Stabilt och långsiktigt med ExcaliburStabilitet och långsiktighet är nyckelord för specialfonden Excalibur med inriktning på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området. Målet är en absolut avkastning. Sedan starten 2001 har fonden årligen avkastat mellan 2 och 12 procent och aldrig haft något minusår.

Vad är Excalibur fond?

–Det här är ingen fond som handlar om snabba klipp utan i högsta grad en målmedveten långsiktig förvaltning som bygger på fundamental analys, säger Thomas Pohjanen, en av fondens två förvaltare. Syftet är att värdesäkra kapital och ge en säker meravkastning.
Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Den skiljer sig från vanliga investeringsfonder bland annat genom ett friare placeringsreglemente, vilket betyder att fonden kan tjäna pengar i både stigande och fallande marknader.

Med från start

Fonden Excalibur administrerades tidigare av Lancelot Asset Management, men sedan 1 januari 2006 av Excalibur Värdepappersfond. Ända sedan starten 2001 har den förvaltats av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee, båda med lång erfarenhet.

–Vår målsättning är att uppnå en över tiden god absolut avkastning till andelsägarna genom aktiv förvaltning av räntebärande finansiella instrument, framförallt i den svenska och de stora internationella marknaderna, säger Thomas Pohjanen. Strävan med ett absolut avkastningsmål är att erhålla avkastning oberoende av kursutveckling på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknader. Den genomsnittliga avkastningen sedan start är 6,1% och sedan finanskrisens utbrott 2008 har den varit 6,4%.

–Vi investerar genomgående i instrument som kännetecknas av god likviditet och hög kreditvärdighet. Tyngdpunkten ligger på räntemarknaderna i Europa och USA. Det handlar till exempel om svenska statens obligationer eller högkreditvärdiga bostads- och företagsobligationer, men också om obligationer från kärn-Europa eller amerikanska och brittiska statsobligationer. Men det här är inte en fond som skapar avkastning genom att ta hög kreditrisk, säger Thomas Pohjanen.

Hedgefond är samlingsnamnet för många typer av kapitalskyddande fonder med uppgift att leverera absolut avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. De har friare placeringsregler än andra fonder, bygger till mycket större del på förvaltarens unika kompetens än på den underliggande marknaden. De kan blanka värdepapper, sälja och köpa sådana den inte äger. De kan använda sig av belåning och derivat och ofta är förvaltaravgiften beroende av förvaltarens prestation. Ett syfte med hedgefonder är att minska risken och öka avkastningen och de passar som placering i en långsiktig portfölj.

Även för privatpersoner
Genom att fondens utveckling inte korrelerar med utvecklingen på svenska och utländska aktie- och ränteindex kan en investering i Excalibur användas som ett verktyg för att sänka risknivån i en investerares totala portfölj. Fondens målgrupp är främst stiftelser och andra institutioner, men också kapitalstarka privatpersoner med en placeringshorisont på två till fem år.

–Via Avanza och Nordnet kan privatpersoner dessutom investera mindre summor, från 25 000 kronor och uppåt. Excalibur kan ingå som en pålitlig del i en basportfölj.

Excalibur utsågs 2009, 2010 och 2012 av Privata Affärer till Årets hedgefond.

Vill du läsa mer om den prisbelönta hedgefonden Excalibur? Klicka här!

2010 skrev tidningens jury att Excalibur ”lyckats med det som många fondförvaltare bara drömmer om, tio år i rad med positivt resultat”. Och två år senare ”favorit i repris, tredje titeln för lågriskfonden som stadigt klättrar uppåt”.

Presenteras av Excalibur

excalibur-logo
Avkastning mellan 2 och 12 procent per år. Inget minusår.

Fonden Excalibur startades 1 april 2001.

Förvaltat kapital: 5,7 miljarder kronor.

Årlig avgift: 1 procent fast, samt 20% av avkastningen över referensräntan.

Förvaltare: Thomas Pohjanen och Björn Suurwee.

Hemsida: www.excalfond.se

Fondbolag: Excalibur Värdepappersfond AB

Svenskdenominerad fond: Styrelseordförande är Rune Andersson, Mellby Gård.

Informationsbroschyr, faktablad och teckningsanmälan för fonden finns tillgängliga på www.excalfond.se och kan även beställas hos fondbolaget.


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen