Så ska Phoenix Biopower revolutionera produktionen av förnybar energiSamtidigt som vi står vi inför klimatförändringar som kräver att vi begränsar koldioxidutsläppen markant så ökar behovet av elektricitet. För att kunna möta framtidens utmaningar behövs enorma mängder förnybar energi. Phoenix Biopower utvecklar nu en teknik som producerar förnybar el från biomassa efter behov. Tekniken gör att man kan producera dubbelt så mycket el från samma mängd biomassa jämfört med dagens teknik – med noll koldioxidutsläpp. Nu genomförs en nyemission om cirka 12 MSEK som ska bidra till bolagets fortsatta utvecklingsbana.

Elförbrukningen ökar varje år både i Sverige och globalt och i takt med att samhället digitaliseras och elektrifieras så kommer behovet av elektricitet fortsätta öka de nästkommande decennierna. Om vi ska kunna minska koldioxidutsläppen och fossilberoendet i skapandet av energi krävs smarta lösningar. Phoenix Biopower håller nu på att utveckla en revolutionerande teknik under namnet BTC (Biomass Fired Top Cycle) som kan förändra förutsättningarna för planerbar förnybar elproduktion och kraftvärme.

– BTC kan producera dubbelt så mycket elektricitet från samma mängd bränsle jämfört med traditionell teknik. Tekniken är skalbar och och producerar förnybar el från biomassa som exempelvis skogsavfall och jordbruksavfall. Den möjliggör 40 procent lägre driftkostnader och ger totala produktionskostnader som är lägre än alla planerbara kraftslag, med noll koldioxidutsläpp, säger Henrik Båge, vd på Phoenix Biopower.

Läs mer om nyemissionen som avslutas 28 oktober här 

”Teknik som kan lösa utmaningarna”
Ett stort problem i omställningen idag är att elen kommer när man får den och inte när man behöver den. Detta eftersom planerbar kraftproduktion som kolkraft idag ersätts av väderberoende vind-och solkraft världen över.

– Detta gör behovet av förnybar och planerbar energi stort. Biokraft har dessa egenskaper men dagens teknik har ännu inte kunnat göra den konkurrenskraftig eller lönsam. Där kommer vi in med ny, effektiv teknik som kan lösa utmaningarna.

Phoenix Biopower grundades 2016 av Hans-Erik Hansson, Michael Bartlett, Oliver Paschereit och Henrik Båge i syfte att kommersialisera BTC-tekniken. Mellan sommaren 2018 och idag har bolaget genomfört den första delen i utvecklings- och kommersialiseringsplanen som lades 2018. I fas 2 ska man nu vidareutveckla komponenterna och dess integration samtidigt som en industriell pilotanläggning i industriell skala på påbörjas. Nyemissionen om cirka 12 MSEK ska tillsammans med offentligt stöd användas för att realisera denna plan, förklarar Henrik Båge.

– I vår finansiella plan vi lagt så räknar vi med att dessa medel ska hjälpa till att ta bolaget en bit in i 2021. Den kommersiella demonstrationsanläggningen planerar vi att driftsätta 2025. I och med att vi inte har några direkta konkurrenter och att vi ser att den nordiska adresserbara marknaden ligger på cirka 17 miljarder SEK per år, den globala på över 13 000 MDR SEK, så ser vi väldigt positivt på framtiden.

Ska bli det självklara valet
Det stora behovet av just planerbar och förnybar energi som kan ersätta fossil kraft men också balansera variabel kraft öppnar upp för en lukrativ marknad för bolaget. Phoenix Biopower har en stabil grund i en patentportfölj med 19 beviljade internationella patent fördelat över sex patentfamiljer. Tidigast under 2021 ser bolaget en eventuell notering och tio år framåt vill man vara en etablerad aktör inom området.

– Då räknar vi med att vara det första valet när det kommer till planerbar, förnybar energi både i Sverige och globalt. Vår teknik kan göra en mätbar, skillnad, globalt, vilket är vår stora drivkraft, avslutar Henrik Båge.

Presenteras avEmissionen i korthet

Emissionsbelopp vid full teckning: 12 175 625 SEK, motsvarande 1 581 250 B-aktier, före emissionskostnader

Överteckningsoption: Vid överteckning har Styrelsen rätt att besluta om tilldelning av maximalt 779 220 aktier, motsvarande 5 999 994 MSEK.

Företräde: Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare

Emissionskurs: 7,70 SEK / Aktie

Teckningstid: 14 oktober till 28 oktober 2019

Bolagsvärde, före emissionen: 97,4 MSEK

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 8 november 2019.

Emissionsinstitut: Aktieinvest FK

Redaktionen