Lannebo Corporate Bond ett smartare räntesparandeLannebo Corporate Bond passar den som vill ha ett alternativ till bankkontot, men som inte vill ta alltför stor risk. Förra året gav fonden en avkastning på 5,4% och sedan start, 7,1% (120910-140131).

Fonden placerar i nordiska företagsobligationer med tonvikt på Sverige och ger goda avkastningsmöjligheter. Företag inom alla branscher emitterar, men särskilt vanligt är att den kapitalintensiva fastighetsbranschen emitterar obligationer som ett komplement till att ta banklån.

– Det är normalt svårt för den enskilde spararen att investera i företagsobligationer eftersom det handlar om så stora belopp. Men går man genom en fond blir det plötsligt möjligt och att komma i åtnjutande av en räntemarknad som är betydligt bättre än bankkontot, säger fondens förvaltare Karin Haraldsson.

Lannebo Corporate Bond minskar fondens ränterisk genom placeringar i så kallade FRN-lån, där räntan sätts om varje kvartal.

– Kvar finns dock obligationens kreditrisk, men vi är noga med att satsa på stabila bolag som vi har gedigen kunskap om och är väl förtrogna med. Vi har också nära samarbete med våra kollegor på aktiesidan inom Lannebo Fonder, som hjälper oss med analysen av bolagen.

Stor efterfrågan

Under 2013 hade Lannebo Corporate Bond tack vare sina placeringar i FRN-lån en jämnare utveckling än många andra företagsobligationsfonder.

– Endast 14 dagar på hela året hade fonden en negativ utveckling och ingen hel vecka gick fonden back. Som mest backade den 0,02 procent en enskild dag. Utifrån rådande ränteläge (mars 2014) är vår prognos för 2014 att fonden ska ge en avkastning på runt 4%, säger Karin Haraldsson.

– Just nu är det mycket stor efterfrågan på företagsobligationer. Realavkastningen är fortfarande bra. Vi har glädjande nog sett flera nya bolag komma ut på företagsobligationsmarknaden för att finansiera sig. Detta är bra då utbudet av företagsobligationer fortsatt är ganska litet i Sverige.

Karin förvaltar Lannebo Likviditetsfond och Lannebo Corporate Bond. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001. Lannebo Corporate Bond är en lång räntefond som inriktar sig på placeringar i företagsobligationer. Fondens målsättning är att erbjuda en bra avkastning till en begränsad risk. Fonden avkastade 5,4 % under förra året och sedan start 7,1% (120910-140131).

Presenteras av Företag

lannebo-logo

Hemsida:
 lannebofonder.se/produkter/corporate-bond

Placeringar i Lannebo Corporate Bond är aldrig låsta, man kan köpa och lösa in när man vill. Lannebo Corporate Bond (A) har ingen utdelning utan återinvesterar all avkastning, vilket passar privatpersoner, som annars måste skatta för utdelningen. För placerare som vill ha utdelning finns också en utdelande andelsklass (B). Utdelningen sker i januari varje år. I övrigt är A- och B-varianten likadana. Andelsägare kan bland annat följa fondens utveckling i tidningarna och via månadsrapporter som finns att hämta på www.lannebofonder.se. Fondens förvaltningsavgift är 0,9% per år.

Fonden får placera mer än 35% av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Läs mer om oss här

 

 


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för fonden kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas från www.lannebofonder.se.

Redaktionen