Energi Komfort – en innovativ aktör inom energibesparingIQS Energi Komfort är en av de ledande aktörerna i Stockholm och Mälardalen inom bergvärmeinstallationer och energibesparing. Bolaget har ambitionen att expandera och genomför därför en nyemission i samband med listning av bolagets aktie på Nordic MTF.

  – Listningen på MTF kommer ge uppmärksamhet och ytterligare kontaktytor för Energi Komfort. Samtidigt som vi ser en stark organisk tillväxt är även målsättningen att genomföra förvärv som kompletterar bolaget geografiskt eller organisatoriskt, säger Pär Lindblad, vd.

  IQS Energi Komfort har gjort över 10 000 värmepumpinstallationer i Stor-Stockholm sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Under ett antal år har Energi Komfort satsat på Storfastigheter, det vill säga kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar, där ett stort intresse finns för energibesparing och miljöprofilering. Detta har lett till en offertstock på cirka 100 MSEK och ett stort antal kontakter, referensobjekt och nöjda kunder med lägre energikostnad i sina fastigheter. Bolaget har redan tecknat olika order för motsvarande 30 msek för leverans 2016 till större fastigheter. 

Produkter och tjänster

Bolaget erbjuder produkter och tjänster till verksamhetsområde villa och Storfastigheter samt service av befintliga installationer. De produkter som säljs och installeras är värmepumpar, från enkla luft/luft utrustningar till större bergvärmeanläggningar, frånluftsåtervinningsanläggningar, solcellsanläggningar och motsvarande som minskar energiförbrukningen i fastigheter. Genom att exempelvis gå från fjärrvärme till bergvärme gör man en energibesparing på 70 procent. IQS Energikomfort genomför nu ett av Europas största djupborrningsprojekt för bergvärme. Nya förhöjda temperaturer på dessa borrdjup förväntas påverka projektet positivt. IQS Energi Komfort är med igen och vidareutvecklar bergvärmebranschen.

  – Det blir strängare och strängare krav på vår energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 20 procent till år 2020. När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen. Väljer man en värmepump gör man en stor insats för miljön, eftersom 60-80 procent av energi kommer direkt från solen och således inte innebär någon miljöbelastning alls.

Marknadspotential

Med ett aktivt marknadsarbete och en geografiskt effektiv organisation bör ytterligare närområden kunna anslutas till Energi Komforts marknadsområde. Bolagets fokus ligger på Stockholm/Mälardalen, som har den starkaste ekonomiska utvecklingen i Sverige. Energi Komforts ambition är att växa organiskt, men i de fall geografiskt lämpliga förvärvsmöjligheter materialiseras kan detta vara av intresse. Marknaden för värmepumpar i Sverige beräknas idag till cirka 6,5 miljarder, där Nibe och IVT står för cirka 80 procent tillsammans. Marknaden för kommersiella fastigheter i Sverige växer nu fram starkt, där miljömedvetenhet kombinerat med energibesparing är de drivande krafterna för att växla från främst fjärrvärme till bergvärme. 

  – De ökade fjärrvärmepriserna gör att användarna söker andra alternativ, och där kommer bergvärme in naturligt, speciellt då bergvärme är ett billigare och miljövänligare alternativ. Nästan 60 procent av energianvändningen till bostäder används för uppvärmning där bergvärme är det energibesparingsmässiga klart bästa alternativet. IQS Energi Komfort AB:s fokus är fjärrvärmekunder i flerbostadshus.

Kunden

Bland Energi Komforts kunder märks villaägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, både inom nyproduktion och vid energieffektivisering i äldre fastigheter. Historiskt har fokus legat på Villa, men Energi Komfort skiftar nu fokusen till Storfastigheter. Energi Komfort är inställda på att skapa lojala och nöjda kunder. Detta genom omfattande kampanjer, utskick, informationsträffar, kundundersökningar och deltagande på mässor.

Vision

Energi Komfort är Sveriges ledande företag inom energieffektivisering med hjälp av bergvärme, solenergi och närliggande lösningar. Ett eller flera förvärv för geografisk expansion är genomförda. 

 – 2017 har bolaget stora möjligheter att positionera sig som det ledande bolaget i branschen i Sverige, avslutar Pär Lindblad.

 

Presenteras av

logo-hq2

Teckningstid
30 maj – 30 juni 2016
Teckningskurs
8 kr per aktie
Antal aktier i erbjudandet
1 250 000 st
Emissionsbelopp
10 MSEK (övertilldelning möjlig om 2 MSEK)
Värdering
ca 24 MSEK (pre-money)
Garanti
Emissionen är garanterad till 7 MSEK av ett garantikonsortium 


PLindblad

Pär Lindblad, vd

 


Varför investera i IQS Energi Komfort?

- Order på ca 30 MSEK fram till april 2016 vilket kraftigt ökar omsättningen mot föregående år.
- Genombrott inom kommersiella fastigheter.
- Prognos 2016: omsättning ca 40 MSEK och positivt resultat. Energikomfort är verksamt inom energibesparing.
- Stort kundregister
- Utestående offerter om ca 100 MSEK

Redaktionen