CS Small and Mid Cap Europe tror på europeisk konkurrenskraft

European Union High Resolution ROI Concept

Europeiska företag är bland de mest innovativa i världen och fortsätter att göra sig gällande på världsmarknaden, där man har en av de ledande positionerna. Det är grunden för de placeringar som Credit Suisses aktiefond Small and Mid Cap Europe gör.

Vårt mål är att uppnå största möjliga kapitaltillväxt. Vi investerar i små och medelstora europeiska bolag med ett marknadsvärde upp till fem miljarder euro. I Europa finns en lång tradition av entreprenörskap och produktutveckling, men också av aktivt och mycket nära ledarskap, som snabbt kan reagera på förändringar. Det säger Jan Berg, portföljförvaltare på Credit Suisse med 17 års erfarenhet av investeringar.Jan_Berg

Han betonar att de europeiska bolagen är duktiga på att anpassa sig till marknaden och ta fram nya produkter på ett sätt som tryggar värdetillväxten i bolagen.

Intressanta affärsmodeller

–Vi ser inte på specifika sektorer utan på enskilda företag som arbetar inom intressanta nischer, bland annat inom energisektorn. Vi fokuserar på den europeiska modellen med ”small management”, direkt ledning och intressanta affärsmodeller, som bland annat med hjälp av ”lean management” försvarar sina marknadspositioner och marginaler och som utvecklar intressanta produkter för morgondagen.

–Det gäller framför allt att företagen har en företagsledning som klarar hela resan, säger Jan Berg. Vi har tålamod och vi arbetar långsiktigt.

Nära 30 % av CS Small and Mid Cap Europes placeringar ligger i industriföretag, 18 % i IT och 16 % i konsumentprodukter. Omkring 30 % av placeringarna ligger i Storbritannien, 14 % i Tyskland och 13 % i Frankrike.

 

Bland fondens största enskilda investeringar märks för närvarande den internationella brittiska butikskedjan WH Smith, franska IT-tjänstföretaget Sopra Group och brittiska Babcock Int.

Intressanta svenska branscher är textil, handel, hushållsprodukter, telekom, automotive och machinery. Jan Berg nämner de svenska företagen H&M, NCC, Billerud, Assa Abloy som intressanta, även om inget av dem hör till fondens större investeringar.

Världens största inre marknad

–Trots de ekonomiska kriser som varit är det europeiska ekonomiska området fortsatt väldigt attraktivt, säger Jan Berg. Dessutom är Europa världens största inre marknad. Den pågående ekonomiska integrationen kommer att stimulera kompetensutbyte över gränserna och möjliggöra för europeiska företag att växa.

–”Made in Europe” är fortsatt ett kvalitetsmärke. Det står för pålitlighet och kvalitet på många nya växande marknader. Om ”hotet” från Kina och Asien säger Jan Berg:

–Det är olika för olika länder och det förekommer stora fluktuationer, men långsiktigt tycker jag inte att konkurrensen är oroande. Den väldiga tillväxten där kan inte fortsätta hur länge som helst.

Credit Suisse Global Securities

credit-suisse-logoCredit Suisse Global Securities är en global aktiefond som förvaltas från Zürich och som i Sverige erbjuds av Credit Suisse och handlas på Avanza.

Investerar i cirka 220 bolag, uteslutande verksamma inom sektorerna personlig säkerhet, ökad mobilitet och ökad användning av IT.

De största investeringarna: Intertec Group, Thermo Fisher Scientific, Gilead Sciences, Wirecard, Celgene, Axis Communication, Trimble Nav., Tyco International, Stericycle, Autoliv.

Värdetillväxt de senaste fem åren: 112 %,
tre år: 47 %,
ett år: 26 %.

Årlig förvaltningsavgift: 1.92 %.

Fonden har funnits sedan oktober 2006.


Riskinformation

Det här dokumentet har tagits fram av Credit Suisse AG och/eller dess närstående bolag (nedan “CS”) med största omsorg och enligt bästa kunskap och övertygelse. CS lämnar emellertid inga garantier avseende innehållet i dokumentet eller dess fullständighet och tar inget som helst ansvar för eventuella förluster som kan uppstå till följd av användningen av informationen. Varken det här dokumentet eller någon kopia av det får skickas till någon amerikansk person (enligt den mening som avses i Regulation S i US Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse) och inte heller föras in eller distribueras i USA. All investering är förknippad med risk, särskilt när det gäller svängningar i värde och avkastning. Den investeringsfond som nämns i den här publikationen har bildats enligt luxemburgsk rätt som företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt EU-direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet), i dess nuvarande lydelse.Fonden är ett i den svenska lagen om investeringsfonder (2004:46) avsett fondföretag och har registrerats hos svenska Finansinspektionen i enlighet med den svenska lagen om investeringsfonder. Representant i Schweiz är Credit Suisse Funds AG, Zürich. Betalningsombud i Schweiz är Credit Suisse, Zürich. Köp av andelar är endast giltiga baserade på det aktuella prospektet, faktabladet, bolagsordningen och/eller avtalsvillkoren samt den senaste årsrapporten (eller halvårsrapporten, om den är mer aktuell). Prospekt, faktablad och/eller basfakta för investerare (KIID), bolagsordning och/eller avtalsvillkor samt års- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt från Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Stockholm. Materialet distribueras av Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Stockholm filial som är godkänd och reglerad av den svenska Finansinspektionen. Copyright 2013 Credit Suisse Group AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehållna.

Redaktionen